BEL ONS: 0592 - 37 43 45

Algemene Verkoop – en Leveringsvoorwaarden

Creator interieurproducties bv, Stelmakerstraat 11, 9403 VB Assen, telefoon 0592-374345,fax 0592-343284, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., www.creator-bv.nl, K.v.K. te Meppel 04048111, RABO 356065758.
Op al onze leveringen en werkzaamheden zijn de algemene betaling- en leveringsvoorwaarden van toepassing zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland.

 

BEGRIPSOMSCHRIJVING EN TOEPASSING


1.1. Onder de B.V. wordt verstaan: Creator interieurproducties bv.
Onder afnemer wordt verstaan: een ieder die van de B.V. goederen wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard, welke onder deze algemene voorwaarden vallen, met de B.V. wenst te sluiten of sluit.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerte en overeenkomsten welke door de B.V. gedaan of aangegaan met de afnemer, tenzij schriftelijke met de afnemer uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.3. De afnemer aanvaardt deze algemene voorwaarden door het enkele feit van betstelling van goederen of door het sluiten van enige overeenkomst van andere aard bij of met de B.V.
1.4. Alle voorwaarden, met deze algemene voorwaarden in strijd of daarvan afwijkend, zelf indien uitdrukkelijk op stukken afkomstig van afnemer vermeld, zullen uitsluitend van kracht zijn, indien deze op de orderbevestiging van de B.V. staan bevestigd, dan wel schriftelijk door de directie van de B.V. hiervoor toestemming is verleend.

OVEREENKOMST


4.1. Overeenkomsten tussen de B.V. en afnemer, alsmede opdrachten door vertegenwoordigers van de B.V., worden eerst door schriftelijke bevestiging door de B.V. bindend voor deze.
4.2. De afnemer is gebonden aan de door hem/haar gedane opdracht.
4.3. Alle overeenkomsten worden door de B.V. aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat door de B.V. in te winnen informatie blijkt, dat naar het oordeel van de B.V. de afnemer voldoende kredietwaardig is.
4.4. Indien de afnemer tegenover de B.V. in gebreke is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is de B.V. te alle tijde gerechtigd een bepaalde levering te onderbreken c.q. niet voort te zetten, ook nadat zij een order geheel of gedeeltelijk in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan en/of levering voort te zetten van de afnemer te eisen dat deze een door de B.V. te noemen zekerheid stelt, opdat de afnemer zowel aan de betaling- als ook aan eventuele andere verplichtingen te voldoen.
4.5. De weigering van de afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft de B.V. het recht, de overeenkomst tussen de B.V. en de afnemer als ontbonden te beschouwen, onverminderd de aan de B.V. toekomende rechten op vergoeding van onkosten en winstderving.

LEVERING


5.1. De levering van de bij de B.V. bestelde goederen geschiedt steeds af werkplaats tenzij uitdrukkelijke anders overeengekomen.
5.2. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. De B.V. verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding voor zover bepaald door de algemene voorwaarden. Zodanige overschrijding verplicht de B.V. niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de afnemer het recht de order te annuleren.
5.3. Indien op de vrachtbrief, of de ontvangstbon bij het aannemen van de geleverde zaken geen opmerking is gesteld, hetzij met betrekking tot de geleverde zaken zelf, hetzij met betrekking tot de verpakking of emballage, geldt zulks als bewijs, dat de geleverde zaken zich bij aflevering aan/door de verkoper in deugdelijke en goede staat hebben bevonden.

OVERMACHT


6.1. Alle omstandigheden buiten de wil of het toedoen van de B.V. waardoor de B.V. niet, niet voldoende of niet tijdig een of meer van haar verplichtingen kan nakomen, geven haar naar eigen keus het recht, hetzij de leveringstermijn te overschrijden, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat zij tot schadevergoeding verplicht zal zijn.
6.2. Onder overmacht wordt verstaan al datgene wat volgens de Nederlandse Wet en recht daaronder verstaan wordt, zoals onvrijwillige storingen en belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en bezwaarlijker wordt dan overeengekomen, dan wel tijdelijk of geheel onmogelijk wordt zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, geheel of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier in het land als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar de B.V. of naar de afnemer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van de B.V., ziekte van onvervangbare werknemers van de B.V. ex- en importverboden, geheel of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van de enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in middelen van vervoer van de B.V. dan wel in middelen van vervoer van derden.

6.3. Wanneer de B.V. door overmacht in de uitvoering van enige overeenkomst belemmerd wordt, is de B.V. niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door haar gesloten overeenkomst geheel of ten deel niet uit te voeren, zonder dat daar toe enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn.

RECLAME EN AANSPRAKELIJKHEID


7.1. Reclames betreffende de geleverde goederen alsmede de montage daarvan dienen binnen 10 dagen na levering dan wel na tijdstip waarop de montage is voltooid door de afnemer bij aangetekend schrijven ter kennis van de B.V. te worden gebracht.
7.2. De aansprakelijkheid (voor zover daarvan althans sprake mocht zijn) van de B.V. zal beperkt zijn tot de verplichtingen om de geleverde goederen te vervangen.
7.3. Onder geen beding zal de B.V. aansprakelijk zijn voor de schade toegebracht aan wie of wat ook ten gevolge van c.q. verband houdende met geleverde goederen, montagewerkzaamheden, overschrijding van de levertijden en door haar gegeven adviezen. Evenmin zal de B.V. aansprakelijk zijn voor schade welke het gevolg is van enig handelen of nalaten van haar medewerkers.

MONTAGE EN PLAATSING


8.1. Het met de montage belaste personeel bepaalt zich slecht tot het monteren van de door de B.V. geleverde goederen.
8.2. De montage van de door de B.V. geleverde goederen wordt slechts door de B.V. uitgevoerd wanneer de werkruimte vrij is van obstakels en andere belemmeringen dit naar oordeel van de B.V.
8.3. Wanneer de montage, door oorzaken buiten omstandigheden die de B.V. niet zijn toe te rekenen, niet, niet geregeld en/of zonder onderbreking, dan wel niet op het overeengekomen tijdstip kan geschieden, dan wel op andere wijze ook wordt vertraagd, is de B.V. gerechtigd de uit een en ander voortvloeiende kosten aan de afnemer in rekening te brengen, ongeacht de oorzaak van de vertraging noch de B.V. noch de afnemer is te verwijten.
8.4. Voor rekening van de afnemer komen eventuele extra kosten ten gevolge van montage zoals onder andere reiskosten en kosten vna verblijf en levensonderhoud van het personeel van de B.V. belast met de montage. De kosten, welke ontstaan doordat de montage niet in de gewone werkuren kan geschieden, door welke oorzaak dan ook, uitgezonderd wanneer deze te wijten is aan de B.V., zijn voor de afnemer.
8.5. Nadat de montage is gereed gekomen en de goederen door het met dit werk belaste personeel van de B.V. in het bedrijf c.q. andere ruimte van de koper of op diens aanwijzingen zijn gesteld, wordt de montage geacht te zijn voltooid.

BETALING


9.1 De betaling voor door de B.V. geleverde goederen alsmede voor de eventuele montage daarvan dient te geschieden zoals met de B.V. is overeengekomen. Netto binnen 14 dagen na datum van levering dan wel in de navolgende termijnen. 50% van de aanneemsom bij opdracht, maar tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden, c.q. levering van de materialen. 40% bij aanvang van de montagewerkzaamheden, c.q. levering van de materialen. 10% binnen 14 dagen na beëindiging van de montagewerkzaamheden, c.q. levering van de materialen

9.2. Schuldvergelijking is niet toegestaan. De vordering tot betaling van de gehele koopprijs is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar ingeval van niet stipte betaling, van aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie door of van de afnemer of het bedrijf van de afnemer Bovendien heeft de B.V. het recht, het contract, of dat gedeelte daarvan dat nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst vereist is, te annuleren en de nog niet betaalde goederen terug te verlangen, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel geleden verlies, dat door een en ander voor haar mocht ontstaan.
9.3. De B.V. behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens de B.V. in de zin van art. 92 Boek 3 van het Nieuwe B.W.

INCASSO


10.1 Van het tijdstip af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand.
10.2. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke voor de B.V. verbonden aan de invordering van aan haar verschuldigde bedragen komen ten laste van de nalatige afnemer. De kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag.

SCHADES


11.2.Schades moeten worden gemeld binnen 5 werkdagen aan de B.V.
11.3. Indien afnemer een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder 11.1 in acht moeten nemen.
11.4. Eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van de B.V. is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken en of werkzaamheden waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.

GESCHILLEN


12.1.Op alle transacties is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter bevoegd.
12.2.Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de door de B.V. aangegane transacties, zijn in eerste aanleg onderworpen aan het oordeel van, voor zover absoluut bevoegd respectievelijk de Kantonrechter en de Arrondissementsrechtbank te Assen.


OFFERTES EN PRIJZEN


2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.2. De gegevens in drukwerken door de B.V. verstrekt, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder voorafgaand bericht van de B.V. en binden de B.V. niet.
2.3. De door de B.V. opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats van de B.V. exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.4. Onvoorziene prijsverhogingen door onze leveranciers, al of niet met terugwerkende kracht, alsmede wijzigingen in de koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting of wettelijke loonronden geven de B.V. het recht ook al is de order schriftelijk bevestigd, naar keus dienovereenkomstig hogere prijs in rekening te brengen dan wel de order, voor zover die niet is uitgevoerd, te annuleren.
2.5. De offertes zijn tot 30 dagen na datum geldig.

AUTEURSRECHTEN


3.1. De B.V. behoudt zich het auteursrecht voor op de offertes verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, modellen, berekeningen ect.
3.2. Bovengenoemde ontwerpen ect. blijven eigendom van de B.V. en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of op enige andere wijze gebruikt of overgenomen worden.
3.3. De afnemer verplicht zich ervoor te waken dar deze ontwerpen ect. niet in handen van derden zullen komen, dan wel tot hun wetenschap gaan behoren.
3.4. Bij het niet verlenen van een opdracht dient de afnemer genoemde ontwerpen ect. aan de B.V. te retourneren. Het is de afnemer dan ook toegestaan enig gebruik van deze ontwerpen ect. te maken.